Raportti: Uudet toimintamallit edistävät yritysten vesivastuuta

Uusien toimintamallien ja politiikkasuositusten avulla voidaan edistää yritysten vesivastuuta entistä tehokkaammin Suomessa ja kansainvälisesti. 29. huhtikuuta julkaistun raportin mukaan yritysten tulisi tunnistaa omien toimipaikkojensa lisäksi hankinta- ja arvoketjujensa vesiriskit ja veteen liittyvät mahdollisuudet, ja kehittää kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Hankinta- ja arvoketjut ovat suomalaisten yritysten vesivastuullisuuden kriittisin ja haastavin osa-alue, ja niistä löytyvät usein myös merkittävimmät ympäristövaikutukset ja ihmisoikeusloukkaukset.

”Yritysten vesivastuullisuuden kehittämisen tulisi perustua riskien ja mahdollisuuksien arvioinnille niiden koko hankinta- ja arvoketjujen matkalla, ja asetettujen tavoitteiden tulisi vastata toimintaympäristön keskeisimpiin vesihaasteisiin. Yritykset pystyvät harvoin kehittämään vesivastuullisuutta yksin – käytännössä se vaatii aina yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa”, painottaa erikoistutkija Suvi Sojamo Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomalaisyrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kansallista toimeenpanoa.

Julkisen sektorin toimijoilla on vesivastuullisuutta keskeisesti ohjaava rooli. Vesi tulisi huomioida osana valmisteilla olevaa yritysvastuulainsäädäntöä, ja se tulisi sisällyttää entistä paremmin valtion tukipolitiikkaan ja omistajaohjaukseen. Vesivastuullisuuden toimintamalleja voisi hyödyntää myös osana toimialakohtaisia, ministeriöiden ja yritysten välisiä kestävyyssitoumuksia, julkisten hankintojen kriteerejä sekä kansallista vesienhoitoa.

Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit -raportti
Kooste yrityksille: Suomalaisyritykset maailman vesivastuullisimmiksi 2030: yritysten nykytila, toimintamallit ja parhaat käytänteet

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 202130.4.2021