Econet allekirjoitti urakkasopimuksen Lakeuden Etapin biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelyn laajennuksesta

Lakeuden Etapin kanssa 3.1.2012 tehty pääurakkasopimus käsittää rejekti-  vesien käsittelyn Demon®-prosessin laajennuksen rakennus-, koneisto-, sähkö- ja instrumentointitekniset työt. Sopimuksen arvo on 0,5 milj. euroa ja urakan suoritusaika on viisi kuukautta.

Lakeuden Etappi Oy:n Ilmajoella sijaitsevalla biokaasulaitoksella on vuodesta 2009 ollut käytössä Demon®-prosessi rejektivesien käsittelyssä. Rejektivedet sisältävät runsaasti typpeä ja vaatii laitoksella esikäsittelyn ennen sen johtamista Ilmajoen jätevedenpuhdistamolle. Varmistaakseen rejektivesien käsittelyprosessin typenpoistokapasiteetin sekä hyvän ja häiriöttömän toiminnan Lakeuden Etappi päätti laajentaa nykyistä Demon®-läpivirtausprosessia uudella SBR-periaatteella toimivalla Demon®-käsittelyprosessilla. Prosessi käsittää tasausaltaan sekä aktiivilietealtaan, jossa toteutetaan myös aktiivilietteen selkeytys.

Uuden laajennusosan mitoitusvirtaama on 165 m3/d ja typpikuorma 412 kg/d.

Lakeuden Etapin biokaasulaitoksen omistaa 11 Etelä-Pohjanmaan kuntaa, joiden biojätteet ja puhdistamolietteet käsitellään laitoksessa. Laitoksen jätteenkäsittelyn kapasiteetti on 55 000 tonnia vuodessa biojätettä, kuntalietettä ja teollisuuden lietteitä. Lopputuotteina saadaan biokaasua ja maanparannusraetta hyötykäyttöön.

Econet Consulting Oy aloitti toimintansa 1.2.2012

Econet Oy:n uusi ty­tär­yh­tiö, Econet Consulting Oy, on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa 1.2.2012 laa­jen­ta­en kon­ser­nin pal­ve­lu­tar­jon­taa ope­roin­tiin, huol­toon ja pro­ses­sien op­ti­moin­tiin.

Uu­des­sa yh­ti­ös­sä toi­mii nel­jä ko­ke­nut­ta asi­an­tun­ti­jaa.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja­na on Anh Thu Tran Minh, joka on siir­ty­nyt Oy Slamex Ab:lta.

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012