Ympäristönsuojelulain uudistaminen alkaa

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus uudistetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Uudistuksen tavoitteena on saattaa laki vastaamaan hallitusohjelmassa sille esitettyjä tavoitteita sekä saattaa teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

”Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus on ympäristöministeriön tämän vaalikauden keskeisin lainsäädäntöhanke. Se kuuluu myös hallitusohjelman strategisiin hankkeisiin. Uudistus on laaja kokonaisuus, ja se tehdään avoimesti, vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa”, kertoo uudistamistyötä koordinoivan ohjausryhmän puheenjohtaja, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Lainsäädäntöhanke koostuu ohjausryhmästä ja neljästä projektiryhmästä.

Kohti tehokkaampaa ja kattavampaa ympäristönsuojelua

Lakiuudistuksen keskeisiä seikkoja ovat ympäristölupien valvonnan kehittäminen ja yhtenäistäminen, lain rakenteellinen selkiyttäminen sekä ympäristönsuojelulain ja muun keskeisen ympäristölainsäädännön vaikuttavuuden arviointi ja yhteensovittaminen. Uusia selvitettäviä asioita ovat luontoarvojen huomioiminen ympäristölupien myöntämisen yhteydessä sekä valvonnan maksullisuuden toteuttaminen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston teollisuuspäästödirektiivi asettaa uusia vaatimuksia teollisuudelle. Direktiivin mukaan teollisuuden on muun muassa hyödynnettävä parasta mahdollista tekniikkaa päästöjen rajoittamiseksi. Direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2013 alkuun mennessä.

Ympäristönsuojelulain täytäntöönpanosta vastaavat aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueita ja ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueita toimialansa mukaisissa tehtävissä.

Lisätietoja

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012