Puhdistamoja kannustetaan tehostamaan jätevesien käsittelyä

Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys ja Suomen kuntaliitto

Vesihuoltolaitoksia kannustetaan parantamaan yhdyskuntien jätevesien puhdistusta vapaaehtoisin keinoin tehokkaammaksi kuin puhdistamoiden ympäristöluvat vaativat. Ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys ovat allekirjoittaneet suositussopimuksen rehevöitymistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi. Suositussopimus on ensimmäinen vapaaehtoisuuteen perustuva valtakunnallinen sopimus vesiensuojelun alalla.

Suomessa on yli 500 yhdyskuntien jätevesiä puhdistavaa laitosta, joiden merkitys vesiensuojelussa on suuri.

Yli 80 prosenttia maamme asukkaista on keskitetyn viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen piirissä.

Puhdistamoihin tulevan ravinnekuormituksen on ennustettu lisääntyvän 10 prosenttia nykyisestä vuoteen 2015 mennessä. Tästä huolimatta suositussopimuksen keinoin pyritään vähentämään puhdistamoilta vesistöihin päätyvää kuormitusta.

Tavoitteena on vähentää vuosittaista jätevesikuormitusta seuraavasti:

Fosfori

Typpi

Kunkin laitoksen puhdistusvaatimukset on määrätty ympäristölupaviranomaisen myöntämässä ympäristöluvassa. Lupaa tarkistetaan määrävälein. Lupaehtojen tarkistuksessa otetaan huomioon muuttuneet olosuhteet, kuten puhdistustekniikan kehittyminen. Jos laitos tehostaa jätevesien puhdistusta vapaaehtoisin toimin, sopimus suosittaa, että toimet otetaan huomioon lupaehtoja tarkistettaessa. Lupaehtojen kiristymisen sijaan parempi puhdistustulos saavutettaisiin vesihuoltolaitosten omaehtoisilla tehostamistoimilla.

”Sopimus täydentää lupajärjestelmää, ja sen ansiosta on mahdollista saada laitosten koko puhdistuskapasiteetti tehokkaaseen käyttöön”, ministeri Niinistö sanoo.

Suositussopimuksessa on sovittu myös yhteisesti edistettävistä tutkimus- ja kehittämiskohteista. Tutkimus- ja kehittämistyöllä selvitetään muun muassa jätevedenpuhdistamoiden paras käyttökelpoinen tekniikka, hyödynnetään entistä paremmin ympäristölupavalvonnan tietojärjestelmän jätevedenpuhdistamotietoa sekä edistetään riskienhallintaa puhdistamotoiminnassa.

Suomen ympäristökeskus seuraa suositussopimuksen toteutumista vuosittain.

Lisätietoja

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012