Keski-Pohjanmaan kolmas vaihemaakuntakaava linjaa pohjavesien suojelua ja kiviaineshuollon suunnittelua

Ympäristöministeriö vahvisti tänään 8. helmikuuta Keski-Pohjanmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan, joka osoittaa erityisesti pohjavesien suojelulle ja kiviaineshuollolle alueita koko maakunnan alueella.

Lisäksi siinä tarkistetaan voimassa olevien ensimmäisen ja toisen vaihemaakuntakaavojen yhdyskuntarakennetta, kaupan palveluverkkoa, virkistysalueita ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevia aluevarauksia sekä kehittämisperiaatemerkintöjä.

Maakuntakaavassa osoitetaan pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon kokonaisuutena yhteensä 54 hiekan ja sora-aineksen ottoaluetta, 47 kalliomurskeen ottoaluetta tai ottoon soveltuvaa aluetta, kolme luonnonkivituotantoon soveltuvaa aluetta sekä viisi kaivosalueeksi soveltuvaa aluetta. Lisäksi kaavassa osoitetaan yksi harjujensuojeluohjelman mukainen suojelualue, 18 luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokasta harjualuetta, yhdeksän arvokasta kallioaluetta, 12 arvokasta moreenialuetta sekä yhteensä 60 tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta ja yksi tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva teollisuuden prosessivesialue.

Pohjavesien suojelua ja kiviaineshuoltoa koskevat maakuntakaavamerkinnät perustuvat Keski-Pohjanmaan pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeessa (POSKI) tehtyihin selvityksiin. Kiviaineshuollon merkinnöistä ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Kokkolan Haarasaaren ja Lestijärven Lamminnevan kalliomurskeen ottoaluetta tai ottoon soveltuvaa aluetta koskevat merkinnät, sillä näiden merkintöjen osalta ei ollut tehty kaava-asiakirjoissa tarpeelliseksi todettua luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia.

Maakuntakaavassa vahvistettiin vähittäiskaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymien sijoitusvyöhykemerkintä Kokkolan keskustaan Pohjoisväylän, Satamatien, Eteläväylän, Ventuksentien, Jyväskyläntien ja Pohjanlahdentien rajaamalle alueelle. Merkintä mahdollistaa alueelle rakennettavaksi uusia päivittäis- ja erikoistavarakauppoja, joiden kerrosala kattaa yhteensä enintään 60000 neliömetriä.

Maakuntakaavassa on osoitettu seuraavaa kahtakymmentä vuotta varten maakunnan tärkeimmät alueiden käyttötarpeet, ja sen tehtävänä on ohjata kuntien kaavoitusta. Keski-Pohjanmaan kolmas vaihemaakuntakaava täydentää aiemmin vahvistettuja ensimmäistä ja toista vaihemaakuntakaavoja muodostaen yhdessä niiden kanssa Keski-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan. Keski-Pohjanmaan kolmannesta vaihemaakuntakaavasta ei ole valitettu.

Lisätietoja

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012